Thông báo tuyển sinh TCCN năm 2015 Xem tiếp
Bo yte http//moh.gov.vn
Cổng thông tin sở giáo dục http://sgddt.thanhhoa.gov.vn
Edu.net http://moet.gov.vn
Số lượt xem : 571.945
Đang xem : 8
0
ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ THANH HÓA CHÀO MỪNG “THÁNG THANH NIÊN NĂM 2015”
ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ THANH HÓA TẠI PHÂN HIỆU ĐẮK LẮK CHÀO MỪNG “THÁNG THANH NIÊN NĂM 2015”
Thông báo tuyển sinh TCCN năm 2015 tại Gia Lai
Thông báo tuyển sinh TCCN năm 2015
Thông báo tuyển sinh TCCN năm 2015 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế 22);